У 5, а сада и у 6. разреду учили смо о глаголским облицима- инфинитив, инфинитивна основа, презент, презентска основа, радни глаголски придев, футур први, перфекат, плусквамперфекат, аорист и имперфекат. Сад је време за утврђивање.